Historie mezi roky 1989 a 2003

 1989

V roce 1989 má Esperantský klub v Prostějově 38 členů. 8.-12.1.1989 se koná mládežnické setkání v Koutech nad Desnou, kterého se účastní Jarek Liška. 2. února 1989 se koná v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 výroční členská schůze Esperantského klubu v Prostějově za účasti 22 členů. Je přečtena Františkem Arnoštem zpráva o činnosti za rok 1988 a Jarek Liška doplnil zprávu o činnosti mládeže. Je zvolen nový výbor ve složení: předseda - Jaroslav Liška, jednatel - Bohumil Toman, hospodářka - Věra Smělá, revizor - Josef Novák, spolupráce s mírovými organizacemi - Jiří Kincl, propagace - Jiří Toman, spolupráce s OV SSM a práce s mládeží - Jaromír Uhlík. Stav pokladny je 38,90 Kčs. 4.2.1989 se Jarek Liška účastní esperantského maškarního plesu v Českých Budějovicích. 14.3.1989 se Jarek Liška účastní výroční členské schůze v Olomouci. 15.3.1989 se předseda účastní výroční členské schůze v Přerově. 18.3.1989 se v koná výroční členská schůze v Českých Budějovicích, které se účastní za náš klub předseda Liška. 25.-27.3.1989 se J. Liška a J. Uhlík účastní velikonočního setkání v Nové Hradečné. Předseda Jaroslav Liška svolává na den 6.4.1989 v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 setkání bývalých kursistů z roku 1936, kterého se účastní 16 členů a 15 hostů. Po přivítání bývalých členů kursu a hostů z Olomouci a Přerova předseda Liška a Bohumil Toman informují o historii esperantského hnutí v Prostějově od roku 1907 po dnešek. V diskusi vystoupili naši hosté se svými vzpomínkami na kurs a hodnotili velmi kladně, že esperanto v Prostějově má stále své příznivce. Ludvík Chytil z Přerova doporučuje blízkou spolupráci našich tří klubů Olomouc, Přerov a Prostějov. Během besedy si hosté prohlídli výstavku učebnic, propagačních materiálů a literatury. Setkání esperantistů sběratelů se 7.-9.4.1989 ve Strážnici účastní předseda J. Liška. 28.-30.4.1989 se koná v Brně konference sekce mládeže ČES, které se účastní za náš klub Jaroslav Liška a Jarek Uhlík. 25.-28.5.1989 se Jarek Liška účastní mezinárodního mládežnického setkání JUSETUR v Praze. 10.6.1989 se koná na pomezí Čech a NDR setkání v Bad Schandau, kterého se účastní Jarek Liška. 23.-25.6.1989 se předseda Jarek Liška účastní esperantského setkání obránců míru v Pardubicích. 30.6.1989 je sepsána dohoda o činnosti Esperantského klubu při MKS v Prostějově a na základě této dohody bude náš klub dostávat ročně 2000,-Kčs na činnost. 6.7.1989 se koná členská schůze Esperantského klubu za přítomnosti 5 členů. Je odsouhlasen plán práce do konce roku 1989 a také návrh, aby se konaly schůzky každý čtvrtek v klubovně i v době prázdnin. 16.-23.7.1989 se koná v Kerkrade v Holandsku mezinárodní kongres TEJO, kterého se účastní Jarek Liška. Večer k tanci hrála a zpívala v esperantu slovenská skupina TEAM, která měla velký úspěch. 18.8.1989 navštěvuje Jaroslav Liška ve Varšavě hrob L. L. Zamenhofa. Ve dnech 25.-27.8.1989 se Jaroslav Liška a Bohumil Toman účastní oslav 20. výročí ČES v Havířově. Během prázdnin složil funkci referenta pro mládež pro zaneprázdnění J. Uhlík, proto byla navržena a na členské schůzi dne 7.9.1989 schválena na tuto funkci Marie Trundová. 4.-22.9.1989 se v kině METRO pořádá výstava esperantské korespondence, která se 25.9.1989 likviduje. 14.-17.9.1989 se koná ve Strážnici VINA SEMINARIO, kterého se účastní Jarek Liška. 21.9.1989 se pořádá v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 za účasti našich členů přednáška Františka Svobody z Olomouce s promítáním diapozitivů z cesty po západní Evropě. Do konce září proběhli na středních školách a učilištích přednášky o esperantu, které pořádají Jaroslav Liška a Bohumil Toman. 29.9.-1.10.1989 se koná ve Vyškově mezinárodní esperantské setkání, kterého se účastní Jarek Liška. 5.10.1989 se zahajují kursy pro začátečníky s 10 zájemci, které bude učit Bohumil Toman každé úterý v klubovně na Hlaváčkově nám. 1. Jaroslav Liška zahajuje výuku esperanta pro 7 začátečníků, kteří se budou učit každé pondělí na Oděvním učilišti na Újezdě. 12.10.1989 se pořádá v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 za účasti členů přednáška Pavla Lukavského s promítáním diapozitivů o cestě po Mongolsku. 22.10.1989 pořádá náš klub esperantský pochod "Prostějovským Záhořím", kterého se zúčastnili 4 naši členové a dva členové z Ostravy. Koncem roku umírá náš doživotní člen Josef Pařízek. V prosinci 1989 se koná seminář funkcionářů ČES ve Strážnici, kterého se účastní Jaroslav Liška.

1990

V roce 1990 má Esperantský klub v Prostějově 42 členů a schází se každý čtvrtek na Hlaváčkově nám. 1 od 18 h. 4.1.1990 se v klubovně koná členská schůze za účasti 11 členů. Předseda informuje o tom, že se stal doživotním členem UEA a delegátem UEA pro Prostějov. Dále informuje, že svazové zkoušky se budou konat 21.4.1990 v Olomouci. Bohumil Toman navrhuje, aby se o všechny naše nástěnky starali Božena Danišová a Helena Burková, které ochotně souhlasí. 11.1.1990 se v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 pořádá přednáška Františka Svobody z Olomouce s promítáním diapozitivů o zakavkazských zemích za účasti 11 členů. 21.-26.1.1990 se zimního mládežnického setkání SKITAGOJ v Krkonoších, kterého se účastní z našeho klubu J. Liška a I. Bušinová. 1. února 1990 se v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 koná výroční členská schůze za účasti 20 členů. Stav pokladny je 139.30 Kčs a na subkontě 156,-Kčs. Po přečtení všech zpráv byla schůze přerušena a předseda uvedl folkovou skupinu SODO, která nám zahrála několik písniček, které se všem velmi líbily. Předseda informuje, že knihy je možno si vypůjčovat u Milana Smělého, který přebírá knihovnu. Ve městě máme celkem 5 informačních tabulí. Nechává se potisknout dopisní papíry esperantským emblémem a předseda zajišťuje 2000 ks obálek, na které se emblém také natiskne, což zajišťuje Milan Smělý. 3.2.1990 se předseda účastní esperantského maškarního bálu v Českých Budějovicích. 8.2.1990 se v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 koná za účasti členů přednáška Ludvíka Chytila z Přerova s promítáním diapozitivů o 74. kongresu UEA v Bringtonu 1989. 10.2.1990 se koná v Kokorách mládežnické setkání za účasti Jaroslava Lišky. 16.2.1990 se pro knihovnu zakupují v Brně 3 plechové skříně. 18.2.1990 přednáší předseda o mezinárodním kongresu TEJO v Kerkrade v roce 1989 a o svých cestách "Stopem po Evropě" v esperantském klubu ve Frýdku Místku. 1.3.1990 je pro náš esperantský klub zakoupen diaprojektor. Za účasti členů se dne 8.3.1990 v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 koná přednáška Drahomíra Kočvary z Ostravy s promítáním diapozitivů o kongresu UEA v Lucernu ve Švýcarsku. 25.3.1990 se v naší klubovně koná přípravný seminář ke svazovým zkouškám, kterého se účastní členové našeho a olomouckého klubu. Přednáší Miroslav Malovec z Brna. Jarek Liška a Jiří Kincl pořádají dne 28.3.1990 přednášku o esperantu na gymnáziu pro učitele. 30.3.-1.4.1990 pořádá náš klub esperantské setkání v Hošťálkové ve Vsetínských vrších, kterého se z našeho klubu účastní 4 členové. 3.4.1990 se koná v Olomouci výroční členská schůze, které se za náš klub účastní Burková, Danišová a Liška. 12.4.1990 se v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 koná za přítomnosti členů přednáška Františka Svobody s promítáním diapozitivů o Moskvě a Tbilisi. 20.-22.4.1990 se v Olomouci konají svazové zkoušky, kterých se účastní 4 naši členové. M. Smělý, V. Smělá a J. Kincl dělají zkoušku se znalosti esperanta a J. Liška vykonává zkoušku ze způsobilosti vyučovat esperanto. Na členské schůzi dne 3.5.1990 za přítomnosti 10 členů přebírá Jiří Kincl funkci jednatele s tím, že mu bude pomáhat Milan Smělý. Bohumil Toman také žádá, aby od příštího roku učil někdo jiný, protože už špatně slyší a má mnoho práce. Předseda předává vytištěné diplomy k ukončení kursu Bohumilu Tomanovi, aby je předal kursistům, kteří brzy ukončí kurs. 10.5.1990 se v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 za účasti členů koná beseda s manžely Kořínkovými o esperantském táboře v Lančově s prohlídkou malovaných obrázků Karla Kořínka. 11.-13.5.1990 se v Nové Hradečné koná setkání mladých esperantistů, kterého se účastní Jarek Liška. 19.5.1990 se v Jeseníku koná esperantské setkání se sázením esperantského stromu, kterého se za náš klub účastní Jiří Kincl a Jaroslav Liška. 31.5.-3.6.1990 se v Praze koná mezinárodní mládežnické setkání JUSETUR, kterého se účastní Jarek Liška. 14.6.1990 se v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 koná za účasti 11 členů přednáška pana Staňka s diapozitivy o náboženství a jeho významu. 14.6.-12.7.1990 se pořádá v kině METRO výstava esperantské korespondence. 1. srpna 1990 navštěvuje náš klub esperantistka Sonja Koleva z Bulharska, která nám udělala zápis do knihy a předseda ji provedl po městě a okolí. 12.8.1990 k nám zavítali esperantisté z USA a Německa. 25.8.1990 se účastní naši členové Liška a Trbolová esperantského setkání "Brazila festo" v Mnichově a navštěvují esperantský klub v Bonnu a esperantistu ve Švýcarsku. 13.9.1990 se v klubovně za účasti 16 členů koná přednáška Jaroslava Lišky s promítáním diapozitivů o cestě po Německu a Švýcarsku. 20.-23.9.1990 se Jarek Liška účastní Vinného semináře ve Strážnici. 4.10.1990 se zahajují kursy pro 10 začátečníků a 1 pokročilou, které vede Jarek Liška každý čtvrtek v klubovně. 8.11.1990 se pořádá v klubovně za účasti 18 členů přednáška Jirku Studeného z Majetína s promítáním diapozitivů o kongresu TEJO v Krakově a kongresu UEA ve Varšavě v roce 1987. 30.11.-2.12.1990 se koná v Třebíči sjezd ČES, kterého se účastní Jarek Liška. 7.-9.12.1990 se koná v Blansku konference mládežnické sekce ČES, které se za náš klub účastní Jarek Liška a Dana Trbolová. 30.12.1990-1.1.1991 se koná v Rejvízu esperantské setkání, kterého se účastní Jarek Liška.

1991

V roce 1991 má náš klub 41 členů, kteří se schází pravidelně každý čtvrtek od 18 h. v klubovně na Hlaváčkově nám. 1. 6.2.1991 se v Přerově koná výroční členská schůze, které se účastní Jaroslav Liška. Výroční členská schůze Esperantského klubu v Prostějově se koná dne 7.2.1991 v 18 h. v Červeném salonku Národního domu za účasti 26 členů. V pokladně je 190,20 Kčs a na subkontě 294,-Kčs. Po přečtení zpráv se koná krátký kulturní program, ve kterém zpívá folklórní skupina Mánes lidové písničky a také jednu esperantskou Vineto blanka. Je zvolen nový výbor ve složení: předseda - Jaroslav Liška, jednatel - Jiří Kincl, pokladník - Věra Smělá, knihovník - Milan Smělý, revizor účtů - Josef Novák, referent pro mládež - Dana Trbolová, propagace - Božena Danišová a Helena Burková. 1.3.1991 byla v kině METRO předsedou a manželi Kořínkovými instalována výstava obrazů pana Kořínka z esperantského tábora v Lančově u Vranovské přehrady, která potrvá do konce měsíce. 19.3.1991 se v Olomouci koná výroční členská schůze, které se účastní Jaroslav Liška. 11.4.1991 se v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 koná přednáška Ludvíka Chytila z Přerova s promítáním diapozitivů o kongresu IFEF v roce 1990 v norském městě Hamaru. Zúčastnilo se 16 členů. 2.5.1991 se koná v klubovně výborová schůze za účasti 7 členů. Předseda vyhodnocuje spolupráci s okolními kluby. Náš klub spolupracuje s EK v Olomouci, Přerově, Vyškově, Brně a Jeseníku. Náš klub zdědil velké množství knih po Josefu Pařízkovi, zatím 530 ks. Milan Smělý se nabízí získat ještě nějakou skříň pro další knihy. Schůze je ukončena tříděním knih. 11.5.1991 se v Olomouci koná kongres IFEF, kterého se účastní někteří naši členové. 13.6.1991 probíhá v klubovně za účasti 14 členů přednáška Ludvíka Chytila z Přerova s promítáním diapozitivů o kongresu UEA ve Stockholmu. V srpnu 1991 se dokončuje průvodce Prostějovem v esperantu a Milan Smělý tiskne prvních 10 ks. V září 1991 se instaluje esperantská výstava v kině METRO, která pokračuje do října. 5.9.1991 se koná v klubovně za účasti 19 členů beseda s panem Curie z Austrálie, který navštívil společně s paní Mesnerovou náš klub na pozvání Františka Arnošta. V září 1991 uspořádal předseda přednášky o esperantu ve všech středních školách a učilištích v Prostějově. 3.10.1991 je zahájen kurs pro 16 začátečníků, který se koná v Oděvním učilišti, Olomoucká 5 a kurs pro 2 pokročilé v naší klubovně. Kursy vyučuje Jaroslav Liška. 14.11.1991 se v klubovně koná za účasti 27 osob přednáška Ludvíka Chytila z Přerova s promítáním diapozitivů o Francii. 22.-24.11.1991 se v České Třebové koná konference ČES, které se za náš klub účastní Jaroslav Liška a Jiří Kincl. 5.12.1991 se koná v klubovně na Hlaváčkově nám. 1 členská schůze a schůzka zástupců esperantských klubů z okolí za účasti 17 členů ze 4 klubů. Je projednána spolupráce a jsou stanoveny pravidelné schůzky po dvou měsících při některých akcích jednotlivých klubů. Jaroslav Liška rozmnožuje v prosinci Gvidlibro de Prostějov na 93 ks. Jeden se dal Josefu Vondrouškovi, který se podílel na překladu a po jednom kuse se dalo do okolních esperantských klubů a do okresního muzea.

1992

V roce 1992 má Esperantský klub v Prostějově 49 členů a schází se od 9.1.1992 každý čtvrtek od 18 hod. v klubovně v Domě služeb na Olomoucké ulici. 16.1.1992 se koná v nové klubovně za účasti 11 členů přednáška Ludvíka Chytila z Přerova s promítáním diapozitivů o Belgii. Dne 6.2.1992 v 18 h. se v klubovně Domu služeb na Olomoucké ulici koná výroční členská schůze Esperantského klubu v Prostějově za účasti 18 členů. Po přečtení zprávy o činnosti informuje pokladní, že v pokladně je 230,10 Kčs a na subkontě 412,-Kčs. Milan Smělý podává zprávu, že naše knihovna má více než 430 titulů knih. Následuje kulturní vložka, ve které vystupuje folklorní skupina Ječmeni se svými písničkami. Štefanu Takáčovi se dala na místě vybraná sbírka peněz na záchranu orangutanů. Poté je zvolen výbor klubu ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladník - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan, revizor - Novák Josef, referent pro mládež - Gálová Jana, nástěnkář - Danišivá Božena. 8.2.1992 se v České Třebové koná esperantský ples, kterého se účastní Jaroslav Liška. 29.2.1992 se předseda účastní esperantského setkání v Železném Brodě. 1.4.1992 členové Liška, Kincl a Smělý instalují v kině METRO esperantskou výstavu, která trvá do konce dubna. 11.4.1992 pořádá Esperantský klub v Prostějově esperantsko-skautské setkání v Prostějově s výletem na Záhoří, kterého se účastní skautské esperantské oddíly z Boskovic, Brandýsa nad Orlicí a Prostějova spolu se zástupci esperantských klubů z Olomouce a Šumperka. Po setkání, pro které bylo 9. oddílem Akcipitroj uspořádáno několik her a soutěží v oblasti lomu na Záhoří se koná v kině METRO prohlídka esperantské výstavy. 2.6.1992 se koná v Olomouci beseda s hostem Noahem a jeho manželky Glorie, kteří jsou na návštěvě u Jiřího Kincla. Besedy se zúčastnili z našeho klubu Liška, Přikryl a Vařeková. 1.-12.7.1992 se předseda se svým skautským 9. oddílem Akcipitroj účastní letního esperantského tábora v Lančově. 23.7.1992 navštěvuje náš klub esperantistka z Francie se svojí přítelkyní, s nimiž se pořádá beseda za účasti 13 členů. 25.-31.7.1992 se ve Vídni koná kongres UEA, kterého se účastní předseda Liška. 2.-9.8.1992 se mezinárodního kongresu TEJO v Montrealu v Kanadě účastní Jaroslav Liška. 1.10.1992 se v klubovně v Domě služeb na Olomoucké ulici zahajují kursy ve čtvrtek od 15.30-16.30 h. pro 5 začátečníků a od 16.30-17.30 h. pro dvě začátečnice. Pro 13 začátečníků jsou kursy vedeny na Oděvním učilišti na Olomoucké 5 ve středu od 16 h. do 17 h. Všechny kursy vede Jaroslav Liška. 1.10.1992 je v kině METRO instalována esperantská výstava, která potrvá do 4.11.1992. 2.-4.10.1992 se koná v Ústí nad Labem tradiční esperantské setkání, kterého se za náš klub účastní Jarek Liška. 17.10.1992 pořádá náš klub oblastní setkání v Prostějově za účasti pouze 12 členů, ale s dobrým programem. Na závěr promítá předseda diapozitivy ze své cesty po Americe. 23.-25.10.1992 se v Pardubicích koná konference ČES, které se za náš klub účastní Jaroslav Liška a Jiří Kincl. Do 3.12.1992 se Esperantský klub v Prostějově schází v klubovně PROFILM na Žižkově nám. 13 každý čtvrtek. 29.12.1992 se koná v České Třebové esperantský Silvestr, kterého se účastní předseda a Gabriela Ponížilová.

1993

V roce 1993 má náš Esperantský klub v Prostějově 51 členů, kteří se schází ve čtvrtek v klubovně PROFILM na Žižkově nám. 13.7.1.1993 navštěvují náš klub dva mormoni z Utahu, kteří s námi besedují o knize mormonů, kterou nám věnovali do knihovny. 4.2.1993 se v klubovně na Žižkově nám. 13(Beseda) koná za účasti 24 členů výroční členská schůze Esperantského klubu v Prostějově. Je přečtena zpráva o činnosti Jiřím Kinclem. Pokladní informuje, že v pokladně je 181,20 Kč a na subkontě 412,-Kč. Milan Smělý informuje, že v knihovně máme 469 titulů knih. Je zvolen nový výbor klubu ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladník - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan, revizor - Toman Bohumil. Na závěr schůze promítá předseda diapozitivy ze své cesty po USA a Kanadě a o kongresu TEJO v Montrealu. 21.2.1993 se koná v České Třebové esperantský bál, kterého se účastní Jaroslav Liška. 27.2.1993 přednáší předseda v Esperantském klubu v Pardubicích o své cestě po USA a Kanadě a kongresu TEJO v Montrealu. 17.3.1993 se koná výroční členská schůze v Přerově, které se účastní Jaroslav Liška. 21.3.1993 přednáší předseda o své cestě po USA a Kanadě a kongresu TEJO v Montrealu v Esperantském klubu ve Frýdku Místku. 27.3.1993 přednáší předseda o svých cestách po USA a Kanadě a kongresu TEJO v Montrealu v rehabilitačním středisku v Brandýse nad Orlicí. Dne 15.4.1993 v 18 h. se koná v klubovně PROFILM na Žižkově nám. 13 za účasti 5 členů výborová schůze, která je svolána vzhledem k tomu, že do 30.4.1993 musí náš klub klubovnu vyklidit. Předseda projedná podmínky s ředitelkou Profilmu. Rovněž bude jednáno se současným majitelem, aby zde zůstaly prozatím naše esperantské skříně. Předseda dále informuje, že bychom se mohli scházet v klubovně ČSD na nádraží ovšem podmínky nevyhovují našim představám. Na Gymnáziu bychom se mohli scházet, ale museli bychom platit 20,-Kč za každou schůzku. Další možnost je scházet se ve vestibulu kina METRO a skříně s esperantskou literaturou by se umístily v prostorách kina. Předseda informuje, že od září je možnost scházet se bezplatně na Wolkerově ulici ve školních dílnách, které patří Strojní průmyslovce. Výbor se usnáší, že do konce prázdnin se budeme scházet v kině METRO a po prázdninách v klubovně na Wolkerově ulici. 17.4.1993 se koná v Ratíškovicích esperantské setkání "Hlaváček jarní", kterého se účastní Jaroslav Liška. 1.5.1993 se v Třebihošti koná mládežnické setkání "Maja kisado", kterého se účastní Jarek Liška. Od 13.5.1993 se schůzky konají v malém sále hotelu Grand v ulici Palacké každý čtvrtek od 17 h. 22.5.1993 se ve Velkých Losinách koná tradiční esperantské setkání za účasti Jirky Kincla a J. Lišky. 25.5.1993 se J. Liška a R. Přikryl účastní výroční členské schůze v Olomouci. 28.-31.5.1993 se předseda účastní v Karlových Varech kongresu ČES a GEA. 15.6.1993 přednáší předseda na ZŠ v Protivanově o esperantu a o svých cestách po USA a Kanadě a s promítáním diapozitivů. 24.6.1993 se v malém sále hotelu Grand pořádá za účasti 16 členů přednáška Claude Martinse z Francie s promítáním obrázků o Africe. 9.-11.7.1993 se mládežnického setkání v Olomouci účastní Jarek Liška. 24.-31.7.1993 se koná kongres UEA ve Valencii, kterého se za náš klub účastní Jaroslav Liška. V září 1993 pořádá předseda přednášky o esperantu na středních školách a učilištích ve městě. Od září 1993 vede předseda kurs esperanta pro skauty ve skautské klubovně na Mlýnské 36 podle učebnice ABC. 21.9.1993 se v Olomouci koná setkání zástupců esperantských klubů, kterého se účastní Jaroslav Liška. 24.-26.9.1993 se koná esperantské setkání v Ratíškovicích, kterého se účastní předseda. Od 1.10.1993 probíhá v kině METRO výstava esperantské korespondence, která potrvá do konce měsíce. 7.10.1993 se zahajuje kurs pro 7 začátečníků, který povede předseda ve sborovně SPŠS na Lidické ulici. 23.10.1993 se členové Liška, Konšelová, Piňosová a Kincl zúčastnili setkání v Přerově k 70. výročí založení klubu. 16.11.1993 náš klub poskytuje 40 esperantských knih do Okresní knihovny za 500,-Kč. Od 18.11.1993 jsou schůzky každý čtvrtek od 17 h. ve sborovně SPŠS na Lidické 2. 23.11.1993 se předseda a Roman Přikryl účastní v Olomouci přednášky Drahoše Kočvary o Španělsku. 30.11.1993 se předseda účastní setkání zástupců esperantských klubů v Olomouci. 26.11.1993 pořádá předseda ve skautské klubovně na Šmeralově ulici přednášku o esperantu a o svých cestách po USA a Kanadě. 10.-12.12.1993 se Jaroslav Liška účastní esperantského setkání v Bratislavě. 16.12.1993 se koná ve sborovně SPŠS v Lidické 2 přednáška Drahoše Kočvary s promítáním diapozitivů o kongresu UEA ve Valencii, které se účastní 13 členů. Od 23.12.1993 se Esperantský klub v Prostějově schází opět v malém sále hotelu Grand na Palackého ulici každý čtvrtek od 17 h. 29.12.1993 se v České Třebové koná esperantský bál, kterého se účastní Jarek Liška. 30.12.1993 až 2.1.1994 se v Třebihošti koná mládežnické setkání, kterého se účastní Jaroslav Liška.

1994

V roce 1994 má Esperantský klub v Prostějově 35 členů a schází se každý čtvrtek od 17 h. do půlky dubna v malém sále hotelu Grand na Palackého ulici. 21.1.1994 se předává Bytovým podnikem našemu klubu a Skautské esperantské lize nebytový prostor na Husově nám. 85 pro klubovní činnost, která však byla zatím nepoužitelná, jelikož bylo nutné provést opravu omítek, instalaci elektřiny a vodoinstalaci. 29.1.1994 se předseda účastní esperantského bálu v České Třebové. Dne 3.2.1994 v 17 h. se koná v Národním domě výroční členská schůze Esperantského klubu v Prostějově za účasti 15 členů. Na začátek zazněla esperantská hymna. Jiří Kincl přečetl zprávu o činnosti za minulý rok. Pokladní informuje, že stav je 3133,10 Kč a na subkontu u ČES 685,-Kč. Milan Smělý informuje, že k dnešnímu dni má naše knihovna 473 titulů knih. Je zvolen nový výbor ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladník - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan, revizor - Toman Bohumil. Na závěr se uskutečnila schůze zástupců esp. klubů. 8.3.1994 se předseda účastní schůzky zástupců esp. klubů v Olomouci. V březnu 1994 se upravuje budoucí klubovna na Husově nám. 85, aby již brzy mohla sloužit ke klubové činnosti. 23.3.1994 se koná v Přerově výroční členská schůze, které se účastní členové Liška, Kincl a Kubalíková. 1.-4.4.1994 se v Třebíči koná velikonoční setkání, kterého se účastní Jaroslav Liška. V klubovně Skautské esperantské ligy na Mlýnské 36 pořádá 11.4.1994 předseda přednášku o esperantu a svých cestách po USA a Kanadě pro oddíl ochránců přírody. Předseda zajišťuje začátkem dubna židličky pro naši novou klubovnu z Dělnického domu a ze ZŠ na Husově nám. židličky a stoly. 12.4.1994 se koná v nové klubovně na Husově nám. 85 úklid a od 14.4.1994 se začíná scházet Esperantský klub v Prostějově v klubovně na Husově nám. 85 každý čtvrtek od 17 h. 16.4.1994 se koná v Ratíškovicích esperantské setkání „Hlaváček jarní", kterého se účastní Jaroslav Liška. Od května 1994 začíná fungovat vitrína našeho klubu na Svatoplukově ulici č.12. 13.5.1994 je otevřena v kině METRO esperantská výstava, která se koná do konce května 1994.                   

V květnu se v klubovně pokládá linoleum. 24.5.1994 se Milan Smělý a Jarek Liška účastní výroční členské schůze v Olomouci, kde probíhá také setkání zástupců esp. klubů. 4.6.1994 se účastní Jarek Liška oblastního setkání esperantistů v Ostravě, kde promítá diapozitivy ze své cesty po USA a Kanadě. 19.7.1994 navštěvují náš klub 2 esperantistky z Francie. Na esperantském táboře v Lančově provedl předseda koncem července přednášku s promítáním diapozitivů o kongresu TEJO v Montrealu a své cestě po USA a Kanadě. 5.-8.8.1994 se s-ano Liška účastní Evropského skautského jamboree v holandském Drontenu, kde se setkává se zástupci Skautské esperantské ligy z Rakouska, Belgie, Holandska a Francie. 15.-21.8.1994 se Jarek Liška účastní mezinárodního mládežnického setkání MEJS v německém Tribergu. 8.9.1994 je zahájen kurs pro 4 pokročilé, který vede předseda v klubovně. V září 1994 pořádá předseda přednášky o esperantu na prostějovských středních školách a učilištích. Od 15.9.1994 se koná výstava esperantské korespondence v kině METRO, která se v listopadu likviduje. 6.10.1994 se zahajuje kurs pro 12 začátečníků, který vede předseda v klubovně každý čtvrtek od 15.30 h. 1.11.1994 se předseda účastní schůzky zástupců esp. klubů v Olomouci. 4.-6.11.1994 se koná v České Třebové konference ČES, které se účastní Jaroslav Liška. 28.12.1994 se naši členové Liška, Běhal, Zlámalová a Kocúrová účastní esperantského Silvestra v České Třebové.   

1995

V roce 1995 má Esperantský klub v Prostějově 33 členů a schází se každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. 85., kde se musí topit kamny na tuhá paliva. 12.1.1995 v 17 h. se v klubovně koná za účasti 17 členů přednáška Vlastimila Kočvaru s promítáním diapozitivů o kongresu UEA v Korei. Přítomen je host D-ro. Piccioto ze Sicílie. 21.1.1995 se koná v České Třebové esperantský bál, kterého se účastní předseda. 27. - 29.1.1995 pořádá náš klub setkání kursistů z Prostějova a Přerova na Hostýně, kterého se účastní Kincl, Liška, Kocourek, Zlámalová a Kocúrová. Dne 2.2.1995 v 17 h. se v Národním domě koná za účasti 23 členů výroční členská schůze Esperantského klubu v Prostějově. Po přečtení činnosti za minulý rok informuje pokladní, že stav pokladny je 4615,30 Kč a na subkontě 685,-Kč. Milan Smělý informuje o stavu naší knihovny, která má 490 titulů knih. Je zvolen nový výbor klubu ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladník - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan, revizor - Toman Bohumil. 15.3.1995 se koná výroční členská schůze v Přerově, které se účastní Jaroslav Liška. 16.3.1995 se koná v klubovně za účasti 14 členů přednáška Ludvíka Chytila z Přerova s promítáním diapozitivů o Švédsku. 21.3.1995 se v Olomouci Jaroslav Liška a Kincl zúčastnili besedy s esperantistkou z Japonska. 22.4.1995 se tradičního setkání "Hlaváček jarní" v Ratíškovicích účastní naši členové Liška, Kocourek a Zlámalová. 16.5.1995 se v Olomouci koná pohřeb bývalého předsedy olomouckého klubu   Františka Svobodu, kterého se účastní předseda a Jiří Kincl. Věnec na hrob se mu koupil z klubových peněz s věnováním od členů našeho klubu. 20.5.1995 se naši členové J. Liška a S. Zlámalová účastní esperantského setkání ve Velkých Losinách. Koncem května začíná v kině METRO esperantská výstava, která trvá do 16.6.1995. 15.6.1995 v 17 h. se koná v klubovně za účasti 28 členů přednáška Claude Martinse z Francie s promítáním diapozitivů o jeho cestách po zahraničí. 18.6.1995 se koná esperantský výstup na horu Čantorii, kterého se účastní manželé Smělí. 22.-29.7.1995 se předseda účastní kongresu UEA ve finském Tampere. V červenci 1995 nechává náš klub tisknout 7000 kalendáříků na rok 1996 s propagací kongresu UEA, který se příští rok koná v Praze. po 1000 ks bylo prodáno klubům v Olomouci, Přerově, Strážnici, Ostravě, Praze a na ČES. Od začátku září 1995 je instalována v kině METRO esperantská výstava, která trvá do poloviny října 1995. V září 1995 pořádá předseda přednášky o esperantu ve všech středních školách a učilištích. Od 5.10.1995 vyučuje předseda ve čtvrtky kurs pro 5 začátečníků a v úterý pro 4 pokročilé v klubovně na Husově nám. 85. 12.10.1995 jsou konečně zapojena místo kamen na tuhá paliva plynová kamna a začíná se v klubovně topit plynem. 21.10.1995 se koná v Brně konference ČES, které se účastní za náš klub předseda a Silvie Zlámalová. 2.11.1995 se koná v klubovně pracovní schůzka, na které se uklízí a instaluje uložení pro závěsy, které Silvie Zlámalová zkrátila na potřebnou délku. Nechává se dotisknout ještě 3000 ks kalendáříků, protože je velká poptávka. V listopadu 1995 se nechávají natisknout 10 000 dopisních papírů s hlavičkou kongresu UEA v Praze a rozesílají se podle objednávek na kluby a zájemce. 5.12.1995 se předseda účastní v Olomouci setkání zástupců esperantských klubů. 6.12.1995 se koná Mikulášské setkání v Přerově, kterého se účastní Jaroslav Liška, Bohumil Toman a Božena Danišová. V prosinci 1995 se v klubovně začíná chodit v přezůvkách, které opatřil předseda.

1996

V roce 1996 má Esperantský klub v Prostějově 32 členů, kteří se schází každý čtvrtek od 17 h. v klubovně na Husově nám. 85. 8.1.1996 se u ČES objednávají za peníze, které máme na subkontu pohledy, slovník, učebnice a samolepky. 1.2.1996 v 17 h. se v klubovně na Husově nám. 85 koná za účasti 16 členů výroční členská schůze Esperantského klubu v Prostějově. Jiří Kincl přečetl zprávu o činnosti. Věra Smělá informuje, že máme v pokladně 10 661,90 Kč, to díky některým našim sponzorům a na subkontě 470,10 Kč. Je zvolen nový výbor klubu ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladník - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan, revizor účtů - Toman Bohumil, referentka pro mládež - Gálová Jana. V únoru 1996 jsou dotisknuté velké kalendáře od pana Paláta z Olomouci a rozdané našim členům a po jednom na esperantské kluby. Výroční členské schůze v Přerově se 6.3.1996 účastní naši členové Liška, Smělý, Smělá, Danišová, Zlámalová a Přikryl. 31.3.1996 žádá Esperantský klub v Prostějově znovu o pojmenování nových ulic v Domamyslicích, avšak opět nebylo ze strany MěÚ v Prostějově vyhověno. 2.5.1996 je odsouhlaseno předplatit si zasílání nově vzniklého časopisu Esperantisto slovaka. Předseda navrhuje, abychom vydali samolepky našeho klubu, proto je odsouhlasen návrh a předseda zajistí vytisknutí. 3.5.1996 nechává předseda u firmy Lachman interiér udělat 4 stoly  pro klubovnu, které nám zaplatí 1. Moravská obchodní společnost. 16.5.1996 se nové stoly stěhují do klubovny a současně vracíme do ZŠ na Husově nám. vypůjčené stolky a židličky. Koncem května 1996 se posílá do Pardubic návrh na kalendář příštího roku, který chce EK Pardubice vydat. 5. června 1996 předseda udělal návrh klubového odznaku a nechal natisknout 500 kusů. Výrobu bude zčásti sponzorsky hradit Mechanika Prostějov. 5.6.1996 umírá po dlouhé nemoci náš člen Rostislav Černý a jeho pohřbu se dne 13.6.1996 účastní Jaroslav Liška. 13.6.1996 se koná v klubovně za účasti 16 členů přednáška Clauda Martinse z Francie s promítáním diapozitivů o Americe. 16.6.1996 se koná esperantský výstup na horu Čantorii, kterého se účastní manželé Smělí. 20.-27.7.1996 se koná kongres UEA v Praze, kterého se účastní naši členové Liška, Zlámalová, Smělý, Smělá, Arnošt a Arnoštová. V říjnu 1996 jsou vytištěny klubové samolepky od pana Kýra v počtu 1000 ks. 26.10.-2.11.1996 se koná v polském Lublinu seminář Skautské esperantské ligy, kterého se mezi 20 členy z 10 zemí účastní za náš klub Jaroslav Liška. Během semináře dělá předseda rozhovor s redaktorkou pro polský rozhlas Parolas Varsovio   o našem Esperantském klubu v Prostějově. 29.11. - 1.12.1996 se koná v Havířově sjezd ČES, kterého se účastní za náš klub členové Liška, Smělý, Kincl a Přikryl. 6.12.1996 se předseda účastní Mikulášského setkání v Přerově, kam také vezl nějaké dárky.

1997

V roce 1997 má Esperantský klub v Prostějově 25 členů, kteří se schází pravidelně každý čtvrtek od 17 h. v klubovně na Husově nám. 85. 14.1.1997 se koná v Olomouci schůzka zástupců esp. klubů, které se účastní předseda Liška. 6.2.1997 v 17 h. se koná výroční členská schůze Esperantského klubu v Prostějově v klubovně na Husově nám. 85 za účasti 12 členů a hostů z Olomouce, Přerova a Brazílie. Jiří Kincl informuje o naší činnosti v roce 1996. Stav pokladny činí díky sponzorům 8190,-Kč a na subkontu je 112,-Kč. Předseda informoval o možnostech klubu s právní subjektivitou a navrhuje vytvoření klubu s právní subjektivitou. Nechává se hlasovat a většinou hlasů je odsouhlaseno vytvoření klubu s právní subjektivitou. Předseda přečetl návrh nových stanov, které sepsal výbor klubu a je rozhodnuto, aby byly stanovy rozmnoženy a poslány členům k vyjádření do měsíce. Je zvolen nový výbor klubu ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladník - Smělá Věra, knihovník -Smělý Milan, revizor účtů - Vykoupil Jiří, referentka pro mládež - Gálová Jana. 6.3.1997 se koná v klubovně členská schůze za účasti 10 členů. Předseda přečetl nové stanovy, doplněné o připomínky našich členů a je odsouhlaseno většinou hlasů, aby se doplněné stanovy poslali na Ministerstvo vnitra ke schválení. 14.3.1997 jsou stanovy schváleny a předseda nechává zaregistrovat Esperanto klubo Prostějov. Předseda nechává vytisknout členské legitimace a rozmnožuje pro členy schválené stanovy klubu. 19.3.1997 se koná v Přerově výroční členská schůze, které se účastní 5 našich členů. Na výborové schůzi 3.4.1997 je odsouhlaseno rozeslat stanovy a legitimace všem našim členům. Je také stanoven roční členský poplatek na 30,-Kč a zápisné 10,-Kč. V dubnu jsou vytištěny klubové samolepky, které jsou k dispozici v klubovně našim členům. Začátkem května 1997 se naši členové Smělý a Smělá účastní besedy s dánskými esperantisty v olomouckém esperantském klubu. 29.5.1997 se v klubovně za účasti 10 členů koná přednáška s-ano Martinse z Francie s promítáním diapozitivů o Thajsku. Od června 1997 začíná vycházet nový týdeník "Prostějovský Večerník", kde má náš Esperanto klubo Prostějov stálou rubriku, ve které se postupně uveřejňuje historie esperanta, historie našeho esperantského klubu a kurs esperanta podle učebnice "Esperantem za 3 měsíce" od manželů Chrdlových. 5.6.1997 navštívila náš klub paní Radlerová z USA, která je rodačkou z Prostějova a chtěla by se stát členkou klubu. 12.6.1997 se v klubovně za účasti 19 členů koná přednáška Ludvíka Chytila s promítáním diapozitivů o jeho cestě po Brazílii. 2.7.1997 se koná esperantské setkání v Horních Moštěnicích, kde je domluveno setkání moravských a slezských esperantistů na 25.10.1997 do Přerova. Setkání v Moštěnicích se účastní naši členové Liška Dvořáková, Lišková a Danišová. Během prázdnin   připravuje předseda vydání pohlednic "Saluton el Prostějov" a "Saluton el Moravio". 27.8.1997 se v Přerově schází za účasti Jaroslava Lišky přípravný výbor, který stanovuje program setkání esperantistů v Přerově. V září 1997 dělá předseda v prostějovských středních školách a učilištích přednášku o esperantu a jeho využití. Naproti Prioru byla předsedou instalována nástěnka, která byla sundána z nám. E.Husserla. 2.10.1997 navštěvuje náš klub redaktorka Hanáckých novin, která beseduje s předsedou o našem esperantském klubu. Předseda nechává natisknout k přerovskému setkání 100 kusů brožur "Esperantista movado en Moravio" a 100 kusů plátěných tašek, které jsou 3.10.1997 hotovy. 9.10.1997 se zahajuje kurs pro 5 začátečníků, který učí předseda v naší klubovně. 13.10.1997 jsou vytištěny pohlednice "Saluton el Prostějov" a "Saluton el Moravio", které jsou zahrnuty do materiálů setkání v Přerově. 14.10.1997 se dodělávají klubové vlaječky, které předseda sponzorsky nechal udělat u firmy Cheops. 15.10.1997 se v Přerově koná přípravná schůzka k plánovanému setkání, které se účastní Jaroslav Liška. 25.10.1997 se v Přerově uskutečňuje setkání moravských a slezských esperantistů, kterého se účastní 70 esperantistů, mezi nimi je i 8 našich členů, kteří také pomáhají s organizací setkání. 28.-30.11.1997 se v Praze koná konference ČES, které se za náš klub účastní předseda Liška. V prosinci 1997 zpracovává předseda seznam knih naší knihovny na počítači.

1998

V roce 1998 má Esperanto Klubo Prostějov 28 členů, kteří se schází každý čtvrtek v klubovně na Husově nám. 85. v Prostějově. V lednu 1998 sehnal předseda fotky všech bývalých předsedů Esperantského klubu v Prostějově a nechává je sponzorsky zarámovat u firmy RAMOS. U firmy KOVO Grumlík nechává předseda vyrobit stojánky na vlaječky. 5.2.1998 se v klubovně na Husově nám. 85 za účasti 20 členů koná výroční členská schůze Esperanto Klubo Prostějov. Jiří Kincl přečetl zprávu o činnosti za rok 1997. Pokladní Věra Smělá informovala o stavu pokladny a subkontu. Milan Smělý sděluje, že naše knihovna má 544 titulů knih a dalších 144 titulů ve 296 výtiscích určených na prodej nebo k výměně. Je zvolen nový výbor klubu ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladník - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan, revizor účtů - Vykoupil Jiří, referentka pro mládež - Gálová Jana. 4.3.1998 se koná výroční členská schůze v Přerově, které se účastní naši členové Liška, Kincl, Smělý, Smělá a Burková. V březnu 1998 v naší klubovně začíná vlhnout stěna a zjišťuje se, že je prasklý odpad. V klubovně se provádí výkopové práce a výměna odpadů. 16.4.1998 se koná v klubovně úklidová brigáda za účasti Jaroslava Lišky, Jiřího Kincla a Milana Smělého. Utírá se prach a umývá podlaha v cele klubovně. Nechala se udělat kronika našeho klubu a manželé Smělí dopisovali celou kroniku od založení našeho esperantského klubu do dneška. 18.4.1998 se v Ostravě-Vítkovicích koná výroční schůze, které se účastní předseda Liška. 25.4.1998 se v Ratíškovicích pořádá tradiční esperantské setkání "Hlaváček jarní" kterého se z Prostějova účastní členové Liška, Kocourek, Nedbal a Greplová. 16.5.1998 se konalo esperantské setkání v Šumperku, kterého se zúčastnili naši členové Liška, Nedbal, Greplová a Kocourek. V květnu navštívil naše město Claude Martins z Francie. Milan Smělý nechal u grafika Jana Jankůje udělat návrhy na nové samolepky. 6.6. se konala v naší klubovně přednáška se sledováním videa o cestách Kvido Janíka ze Šumperka po Africe a o kongresu UEA v Austrálii. Manželé Smělí navštívili v červenci kongres UEA ve francouzském Montpelier. V září byla obnovena vývěska v sázkové kanceláři CHANCE na náměstí E. Husserla. Předseda domluvil v srpnu se zástupcem muzea výstavu k 90. letům vzniku Esperantského klubu v Prostějově na předběžný termín v květnu 1999. Výstava proběhne ve výstavním sále zámku a termín bude v říjnu upřesněn. Jiří Kincl napsal do časopisu El Popola Ĉinio článek, kde informuje o vydání pohlednic, samolepek a odznaků naším klubem. Článek vyšel v zářijovém čísle. Od začátku září se každé úterý v 18 h. konají   schůzky Skautské esperantské ligy. Přihlásilo se již 7 hochů od 10 do 12 let a vedou je Jaroslav Liška a Milan Kocourek. Předseda v měsíci září provedl přednášky o esperantu ve všech 1. ročnících středních škol a učilišť ve městě. Zájem byl velký, ale do    kurzu se od 1. října přihlásili pouze tři zájemkyně. Od září začal probíhat kurz esperanta pro skauty v našem oddílu Skautské Esperantské Ligy, který pracuje pod našim esperantským klubem a v říjnu začal kurz pro začátečníky. Oba kurzy vedl předseda. 10. září se v klubovně uskutečnila přednáška Claude Martinse z Francie o Československu, jak jej neznáme s promítáním diapozitivů. 16.-18. října 1998 se v Jablonci nad Nisou uskutečnila konference ČES, které se z našeho klubu zúčastnili tři zástupci členové Liška, Arnošt a Smělý. 24.10.1998 se v Přerově uskutečnilo esperantské setkání k 75. výročí vzniku Esperantského klubu v Přerově. Z našeho klubu se setkání zúčastnilo 5 členů, Liška, manželé Smělí, Chudoba a Novák. Na setkání byla odhalena pamětní deska Theodora Čejky a Josefa Krumpholce. 24.11. se v Olomouci uskutečnila přednáška Drahomíra Kočvary z Ostravy o kongresu UEA, který se konal letos ve francouzském Montpelieru. Z našeho klubu se zúčastnili Liška, Kincl, manželé Smělí, Novák a Crhonek.

1999

V roce 1999 Esperanto Klubo Prostějov měl 49 členů, kteří se scházeli každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. v Prostějově. 4. února 1999 se koná výroční členská schůze Esperanto Klubo Prostějov, na které je zvolen nový výbor ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra , knihovník - Smělý Milan, revizor účtů - Vykoupil Jiří. Začátkem února vydal náš klub dva druhy nových klubových samolepek po 2000 ks k 90. výročí vzniku našeho esperantského klubu. Předseda se zúčastnil 22.2.1999 esperantského bálu v České Třebové. Výroční členské schůze EK Přerov, která se uskutečnila 3. března 1999 v Přerově se za EK-Prostějov účastní členové Liška, Smělý, Smělá, Crhonek a Tesař. 18. dubna se dva naši členové zúčastnili setkání Hlaváček jarní v Ratíškovicích. 26. dubna byla instalována ve výstavním sále zámku výstava k 90. výročí vzniku Klubu esperantistů v Prostějově a od 29.4.1999 byla výstava zpřístupněná veřejnosti a bude trvat do konce května. Na výstavě byly vystaveny historické materiály, knihy učebnice, slovníky, věci z korespondence členů klubu a také 62 gratulací z 30 zemí k 90. výročí založení klubu. 20.5. do naší klubovny přijel na kole Oldřich Schwetter   a udělal nám přednášku o svých cestách na kole pro naše skauty a ostatní členy klubu. 22. května 1999 se uspořádalo setkání k 90. výročí vzniku Klubu esperantistů v Prostějově, kterého se zúčastnilo 59 účastníků z 15 míst, mezi nimiž byli také předseda Polského esperantského svazu Stanislaw Mandrak a předseda ČES Vlastimil Kočvara. Během setkání proběhlo dopoledne odhalení esperantského památníku na křižovatce Jungmanové ulice s ulicí Riegrovou. Odpoledne si všichni prohlédli esperantskou výstavu v prostějovském zámku a po večeři se konal kulturní program s tancem a bohatou tombolou v Domě služeb na Olomoucké ulici. Pan Šindler nafilmoval část setkání a E-výstavu na videokazetu, která je k dispozici našim členům. K datu setkání jsme nechali vytisknout také dopisnice k 90. výročí vzniku našeho klubu. 2. července se v Přerově konala oslava 70. let předsedy EK Přerov Ludvíka Chytila, které se za náš klub zúčastnili manželé Smělí, Kincl a Liška. 16.-28. července se uskutečnil skautský tábor 9. oddílu SEL na Chrudimsku se 13 účastníky. Bylo pěkné počasí a tábor se všem líbil. 84. esperantského kongresu, který se konal začátkem srpna 1999 v Berlíně se z našeho esperantského klubu zúčastnili Jaroslav Liška a manželé Smělí. Jaroslav Liška byl během kongresu na zasedání Skautské esperantské ligy zvolen zástupcem SEL pro Českou republiku. Po kongresu v Berlíně se Jarek Liška zúčastnil kongresu TEJO v maďarském Vesprému, kde rovněž s účastníky kongresu pozorovali zatmění slunce. Během měsíce září provedl předseda přednášky o esperantu a jeho využití ve všech prostějovských středních školách a učilištích. Předseda navštívil 18.9.1999 setkání k 90. výročí vzniku E-klubu v Pardubicích a předal pardubickému klubu blahopřání od našeho klubu.    Začátkem října byl zahájen kurz pro čtyři přihlášené začátečníky, kteří však brzy přestali kurz navštěvovat. Pamětní deska na Jungmanově ulici byla v noci ze dne 9. na 10. října 1999 neznámým vandalem zničena. Předseda domluvil s kameníkem její obnovení. V klubovně probíhá kurz pro skauty. 16.10. se sjezdu ČES v Táboře zúčastnili za náš klub manželé Smělí, Liška, Kincl a Magnusek. V listopadu provedli Milan Smělý a Jiří Vykoupil v klubovně obložení zbytku stěny, jelikož firma, která práci dělala, neudělala obložení do konce. V prosinci po 25 letech čekání a mnohých žádostech o pojmenování ulice Městská rada v Prostějově rozhodla o pojmenování jedné nové ulice v Prostějově-Čechovicích na ulici "Esperantská". 18.12.1999 naši skauti uspořádali v klubovně vánoční besídku, kterou společně s výzdobou a občerstvením připravila Pavla Antlová. Po rozbalení dárečků, které všechny skauty čekaly pod stromečkem se uskutečnila také vánoční diskotéka s tancem. 30.12.1999 se členové našeho klubu setkali v klubovně a rozloučili se se starým rokem 1999 a popřáli si do nového roku 2000.

2000

Náš esperantský klub měl v roce 2000 celkem 57 členů, kteří se scházeli každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. 85 v Prostějově. Dne 3. února 2000 v 16,30 h. se v klubovně uskutečnila výroční členská schůze Esperantského klubu Prostějov, které se zúčastnili Liška, Lišková K., Lišková Z., Gálová, Burková, Dvořák, Dvořáková, Crhonek, Musil, Antlová, Svozilová, Smělý, Smělá, Magnusek, Kincl, Chudoba, Danišová, Vykoupil, Nedbal, Arnošt, z Olomouci Vl. Mohapl, Pelclová a Pally. Na výroční členské schůzi byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan a revizor účtů - Vykoupil Jiří. Esperanto klubo Prostějov má 622 titulů esperantských knih. Pro výměnu či prodej však máme k dispozici dalších 162 titulů v 548 svazcích oproti 148 titulům v 324 svazcích z roku 1999. Firmou Kamenictví Mejzlík byla v březnu 2000 obnovena esperantská deska na Jungmanové ulici. Deska je tentokrát 4,5 cm silná z černého mramoru. 15. března se v Přerově konala výroční čl. schůze EK Přerov, které se za náš klub zúčastnili Smělý, Kincl, Liška a Hejný. Náš esperantský klub zakoupil v dubnu pro svou potřebu počítač a tiskárnu, kde vedeme evidenci klubu a jeho členů. 15. dubna se uskutečnilo v Ratíškovicích tradiční setkání Hlaváček jarní, kterého se zúčastnili tři naši členové Liška, Látalová a Glouzarová. V dubnu jsme ve spolupráci s přerovským klubem zpracovali překlad publikace o Střední Moravě do esperanta a nechali vytisknout esperantský dodatek k publikaci. Setkání bývalých esperantských mládežníků v Nesměři u Velkého Meziříčí se z našeho klubu 5. a 6. května 2000 zúčastnil předseda. 25. května jsme v naší klubovně uspořádali koncert polského písničkáře Jiřího Handzlika z Bialsko Biele za účasti 23 esperantistů. V květnu proběhla oprava plynového vedení, kde nám připojili hodiny do chodby místo původního místa ve sklepě. Kongresu UEA v Tel Avivu se v červenci za náš klub zúčastnili dva členové výboru klubu manželé Smělí. V červenci se uspořádal v Prosetíně skautský tábor, kterého se zúčastnilo 12 našich členů. Předseda nechal vyrobit u firmy Lachman nový botník na pantofle, protože náš E-klub již má mnoho členů a stávající botník kapacitně nestačil. Jeden je pro skautský oddíl a druhý pro ostatní členy klubu. V září provedl předseda přednášky o esperantu na středních školách a učilištích, ale do kursu se nikdo nepřihlásil, proto se v roce 2000 kurs nekonal. Probíhal pouze kurs esperanta v oddíle Skautské esperantské ligy. 6. října 2000 v 19,00 h. se v Olomouci konal koncert, na kterém byly také skladby esperantského skladatele z USA. Koncertu se z našeho E-klubu zúčastnili Liška, Smělý, Smělá, Svozilová, Novák a Rozsypal. Po koncertu byla krátká beseda se skladatelem, kterému předseda předal propagační materiály od našeho klubu. 14. října 2000 se členové Liška, Smělý, Kincl, Magnusek a Hejný zúčastnili konference ČES, která se konala ve Znojmě. 1. listopadu navštívili naši 3 členové E-klub v Přerově, kde manželé Smělí uspořádali besedu o své cestě po Israeli a na kongres v Tel Avivu. 4. prosince se v naší klubovně uskutečnilo Mikulášské setkání, kterého se zúčastnilo 18 členů. 22. prosince 2000 se v naší klubovně konala vánoční besídka s diskotékou za účasti 12 našich členů. 29. prosince se 6 našich členů zúčastnilo oslavy esperantského Silvestra v České Třebové. 30.12.2000 jsme v klubovně oslavili konec roku a připili si do nového roku 2001.

2001

Náš esperantský klub měl v roce 2001 celkem 50 členů, kteří se scházeli každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. 85 v Prostějově. Dne 1. února 2001 v 16,30 h. se v klubovně uskutečnila výroční členská schůze Esperantského klubu Prostějov, které se zúčastnilo 20 našich členů a 3 členové z Olomouce. Na výroční členské schůzi byl zvolen nový výbor EK Prostějov ve složení: předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan a revizor účtů - Vykoupil Jiří. Výbor byl doplněn referentkou pro mládež Marcelou Bílou. Během roku byly aktuelně obnovovány 3 esperantské vitríny, které jsou umístěny na hlavních ulicích ve městě a na nádraží. 7. března se v Přerově konala výroční čl. schůze EK Přerov, které se za náš klub zúčastnili členové Smělý, Smělá a Liška. Od března do června vedl předseda esperantský kroužek s výukou esperanta na základní škole Melantrichové za účasti 13 členů. Předseda slaví v klubovně se skauty 40. narozeniny a dostává od skautů dort. Ve dnech 2.-16. července 2001 se u Netolic konal skautský tábor našeho 9. oddílu skautů, kterého se zúčastnilo 7 členů oddílu. Kongresu IKUE se 14.-21. července 2001 zúčastnili manželé Smělí. Světový kongres navštívili ve dnech 22.-28. července 2001 v chorvatském Zagrebu členové Liška, Bílá a Filipová. Během měsíce září udělal předseda přednášky o esperantu ve středních školách a učilištích. 27. září 2001 navštívila náš klub paní Messnerová z Austrálie se svou dcerou a besedovala s námi v naší klubovně. 29. září 2001 se v Olomouci konalo setkání k 90. výročí vzniku Esperantského klubu v Olomouci, kterého se zúčastnilo 8 našich členů. 4. října v 16,00 h. se zahájil kurs pro začátečníky, kterého se zúčastnilo 12 zájemců z řad studentů. Učilo se podle učebnice pro samouky a kurz vedl předseda. 24. listopadu Jarek Liška promítal o své cestě po Americe v Esperantském klubu v Ostravě. 27. listopadu se v Olomouci uskutečnila výroční členská schůze EK-Olomouc, které se zúčastnili Liška a manželé Smělí. Během listopadu jsme vydali 4. vydání aktualizovaného průvodce Prostějovem v esperantu. Koncem roku zemřel po dlouhé nemoci náš člen Milan Šťáva ve věku 71 let. Koncem prosince se 7 našich členů zúčastnilo zimního skautského tábora v Hamrech. V prosinci proběhla v kině METRO 70 výstava esperantské korespondence, která trvala do ledna 2002.

2002

Náš esperantský klub měl v roce 2002 celkem 35 členů a schůzky měl opět každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. 85 v Prostějově. Začátkem ledna jsme likvidovali v kině METRO 70 výstavu esperantské korespondence. 7. února 2002 se konala výroční členská schůze za účasti 13 členů a 6 hostů. Při volbě nového výboru byli zvoleni předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan, revizor účtů - Kocourek Milan a referentka pro mládež - Bílá Marcela. 6. března se uskutečnila v Přerově výroční členská schůze, které se za náš E-klub zúčastnili s-anoj Liška a Smělý. Během schůze byla uspořádána sbírka na E-desku, která se bude instalovat k E-stromu v polském městě Malborku a náš E-klub přispěl na zaplacení poloviny desky. V dubnu se Libuše Filipová zúčastnila konference železničářů v České Lípě a setkání ve Skokovech, kde vyučovala kurz esperanta pro pokročilé. 18. května 2002 se v Olomouci konalo setkání k 70. výročí zasazení esperantského stromu ve Smetanových sadech v Olomouci. Za náš klub se ho zúčastnili členové Liška, Kincl, Smělý a Filipová. Po setkání si prohlédli dům pana Blažka, na kterém je esperantská hvězda. Z částky, kterou dostal skautský oddíl na tábor od MěÚ Prostějov se zakoupil stan TEE PEE na která část doplatil náš E-klub. V červenci od 8. do 22. se 9 našich členů zúčastnilo skautského tábora na Chrudimsku. IKUE kongresu v Kroměříži    se   ve   dnech 21.-27. července 2002 zúčastnili Věra Smělá a Liba Filipová, která dělala průvodkyni po městě pro účastníky kongresu. Předseda nechal vytisknout klubové členské známky na léta 2003-2013. Před prázdninami vyrobila Mechanika Prostějov sponzorsky 100 kusů odznaků Skautské Esperantské Ligy pro členy 9.oddílu Jestřábi. 10. srpna se Liba Filipová zúčastnila oslavy 50 let Letního esperantského tábora v Lančově. V listopadu nám oznámila Domovní správa s.r.o., že nám hodlá zvýšit nájemné za klubovnu na 11.000,-Kč/ročně a po oboustranném jednání byla Městem Prostějov odsouhlasena částka 5.000,-Kč/ročně. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že požádáme Město Prostějov o částku na nájem, služby a činnost. 26.11.2002 se v Olomouci konala výroční členská schůze EK Olomouc, které se za náš klub zúčastnili Liška a Filipová. 28.12.2002 zemřel bývalý předseda klubu a náš dlouholetý člen František Arnošt.

2003

Náš esperantský klub měl v roce 2003 celkem 27 členů a schůzky měl každý čtvrtek od 17 hod. v klubovně na Husově nám. 85 v Prostějově. 6. ledna 2003 se konalo poslední rozloučení s naším bývalým předsedou klubu na prostějovském hřbitově, kterého se za náš klub zúčastnili Jaroslav Liška a Bohumil Toman. 7. února 2003 se konala výroční členská schůze za účasti 12 členů a 3 hostů z Olomouckého klubu. Do nového výboru byli zvoleni předseda - Liška Jaroslav, jednatel - Kincl Jiří, pokladní - Smělá Věra, knihovník - Smělý Milan a revizorka účtů - Bílá Marcela. V dubnu jsme zakoupili 20 ks triček s nápisem "Mi amas Esperanton" pro členy našeho klubu. Pro přehlednější vyhledávání knih v naší knihovně jsme provedli označení značkami po 20 kusech. Esperantská výstava esperantských časopisů se konala v kině METRO 70 od 22.5.2003 do 15.6.2003 a při instalaci předsedovi pomáhali Kincl a Bílá. E-setkání k 80 letům E-klubu spojeného s výroční členskou schůzí v Přerově, které se konalo 24.5.2003 se za náš klub zúčastnila Libuše Filipová. V červenci navštívila Liba Filipová s výpravou polských esperantistů letní tábor v Lančově, kde také vedla kurz pro Poláky. 11.-28. července 2003 jsme připravili letní skautský tábor 9. oddílu Jestřábi v Kobylničkách, kterého se zúčastnilo 10 našich členů. 7.-9. srpna navštívil náš klub esperantista z Japonska, kterého předseda provedl po městě a také navštívili propast Macochu a jeskyně v Moravském krasu. 20.srpna se v naší klubovně vyměňovali okna za plastová, ale dokončovací práce trvaly až do konce října. 17.-19.10.2003 se v Litomyšli konala konference ČES, které se za náš klub zúčastnila Liba Filipová. Výroční členské schůze v Olomouci se dne 18. listopadu zúčastnilo 6 našich členů a předseda předal olomouckému klubu duplikáty našich e-časopisů. 20.11.2003 zemřel v Ostravě Drahomír Kočvara. Pohřbu se dne 26.11. zúčastnila za náš klub Liba Filipová a dala mu na hrob věnec věnovaný naším klubem. 17. prosince provedl předseda ve skautské klubovně přednášku o své cestě po Americe s promítáním diapozitivů. 27.-30. 12.2003 se uskutečnil skautský zimní tábor na Pohodlí, kterého se zúčastnilo 7 našich členů. V noci se uskutečnila stezka odvahy, kdy se šlo potmě k lesní studánce.