Statuto

 S T A N O V Y


sdružení

" ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, z.s. "

I.

Název a sídlo

1. Název:

ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, z.s. česky Esperantský klub Prostějov (dále jen klub)

je nezávislým a dobrovolným občanským sdružením nepolitického  charakteru.

2. Sídlo klubu

je město Prostějov.

3. Jednacím jazykem klubu jsou čeština a esperanto.

II.

Poslání a cíl

1. Posláním klubu

je šíření a propagace mezinárodního jazyka esperanto jako prostředku k dorozumění

a všestranné spolupráci. Esperantem propagovat město a oblast Prostějova v zahraničí.

2. Cílem je: 

a) sdružovat zájemce o mezinárodní jazyk esperanto

b) pořádat kurzy esperanta pro zdokonalení v jazyku

c) informovat veřejnost o poslání a cílech esperantského hnutí

III.

Orgány klubu

1. Výroční členská schůze:

je nejvyšším orgánem klubu a koná se jednou ročně. Za předpokladu, že o

datu konání této schůze byli všichni členové včas uvědoměni nejméně 1 týden předem, je výroční

členská schůze usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. O změně stanov 

 rozhoduje dvoutřetinová většina a o ostatních návrzích nadpoloviční většina přítomných členů,

kromě případu uvedeného v čl. VIII. Všechny volby se dějí aklamací, ale na návrh alespoň jednoho

člena musí býti provedena volba lístky.

Působnost výroční členské schůze:

a) schvalovat a měnit stanovy

b) volit na jeden rok předsedu klubu, členy výboru a revizora účtu

c) projednávat a schvalovat zprávu výboru klubu o činnosti a hospodaření, 

jakož i revizní zprávu za uplynulé období

d) volit čestné členy

 2. Výbor klubu:

je volen ročně výroční členskou schůzí a skládá se z předsedy a dvou až čtyř členů, případně z

referentů pro mládež a propagaci. Tito volí ze svého středu pokladníka a knihovníka. Výbor klubu

se schází minimálně pětkrát za rok a usnáší se právoplatně, když jsou přítomni mimo 

předsedajícího alespoň dva jeho členové. Veškerá usnesení se dějí většinou hlasů.  

Působnost výboru klubu:

a) řídí činnost klubu mezi členským schůzemi       

b) podává členům klubu zprávy o své činnosti       

c) stanovuje výši ročních členských příspěvků a platební období       

d) přijímá členy       

e) spolupracuje s ostatními esperantskými organizacemi       

f)  vylučuje členy, pokud člen svým jednáním způsobil klubu značnou újmu 

IV.

Zastoupení a písemnosti  

1. Jménem klubu je oprávněn jednat předseda, v případě jeho delší nepřítomnosti může klub zastupovat                

i jiný výborem pověřený člen klubu.          

2. Důležité písemnosti podepisuje předseda.

 V.

Členství, práva a povinnosti

1. Členem klubu

se může stát každý zájemce o esperanto, který souhlasí se stanovami klubu. O přijetí za člena 

na základě jeho žádosti rozhoduje výbor klubu.

2. Právem

každého člena je využívat výhody, vyplývající z členství, podílet se na práci v klubu a účastnit

se akcí pořádaných klubem. Na výroční členské schůzi má právo diskutovat, hlasovat, volit a být volen.

3. Povinností

členů je zachovávat stanovy klubu, usnesení výročních a výborových schůzí, chránit zájmy

klubu a jeho majetek, platit řádně a včas členské příspěvky.

4. Druhy členů:

řádní, přispívající, čestní

a) řádní členové platí roční členský příspěvek

b) přispívající členové podporují klub nad výši členských příspěvků

c) čestní členové jsou ti, kteří byli na výroční členské schůzi zvoleni dvoutřetinovou většinou 

za zvláštní zásluhy o esperanto nebo klub a neplatí členské příspěvky

5. Členství zaniká:

a) vystoupením člena

b) vyškrtnutím člena (pokud člen nezaplatil členský příspěvek)

c) vyloučením člena výborem klubu (dle čl. III., odst. 2, písm. f)

d) úmrtím člena

e) zánikem klubu

VI.

Finanční prostředky

1. zápisné a roční příspěvky členů

2. dary a subvence

3. příspěvky sponzorů

4. výnosy z reklam a propagace

VII.

Řešení sporů

Spory mezi členy nebo mezi členy a výborem, pokud se týkají klubu řeší smírčí soud. Do smírčího

soudu volí každá strana dva důvěrníky a ti si zvolí z ostatních členů klubu pátého jako předsedu.

Nemohou-li se o předsedovi dohodnout, rozhoduje los. Smírčí soud rozhoduje většinou hlasů.

VIII.

Zánik klubu

K rozhodnutí o zániku klubu je třeba souhlasu tří čtvrtin všech členů přítomných na schůzi, svolané 

výslovně za tímto účelem. 

Zanikne-li klub, přejde jeho majetek do správy jiné esperantské organizace, která je povinna vydat

jej esperantskému klubu, jenž by se do pěti let v Prostějově ustavil. V opačném případě bude tento 

majetek použit uvedenou organizací k propagaci esperanta.

Tyto stanovy byly odsouhlaseny na výroční členské schůzi dne 7. února 2019

 

 


Kontakt

Esperanto Klubo Prostějov

Adreso: Husovo nám. 91, 796 01 Prostějov